Tietosuojaseloste

Yleisiä tietoja

Me, Viessmann-konserniin kuuluva Viessmann Kylmäjärjestelmät Oy (jäljempänä ”Viessmann” tai ”me”), suhtaudumme vakavasti henkilötietojesi suojaamiseen ja noudatamme tarkasti voimassa olevia tietosuojalakeja. Näihin kuuluu ennen kaikkea EU:n yleinen tietosuoja-asetus (EU 2016/679 jäljempänä: ”GDPR”). Viessmann-konserniin kuuluvat kaikki Viessmann GmbH & Co. KG:n tytäryhtiöt. Nämä yhtiöt ovat Viessmann GmbH & Co. KG:n valvonnan alaisia. Henkilötietoja kerätään verkkosivustollamme ja sovellustemme sekä palvelujemme käytön yhteydessä ainoastaan tarvittavassa määrin ja tietoja käsitellään vain tiettyä tarkoitusta varten. Henkilötiedot ovat tietoja, joiden perusteella sinut voidaan henkilökohtaisesti tunnistaa, tai muita sinuun liitettyjä tietoja.

Tietosuojalainsäädännön mukainen rekisterinpitäjä

Viessmann Kylmäjärjestelmät Oy
Ratsumestarinkatu 6
06100 Porvoo 
Puhelin: +358 19 537 8000 
Sähköposti: info.fi@viessmann.com

Tietojen käsittely Viessmann-konsernissa

Meidän, Viessmann Kylmäjärjestelmät Oy:n puolesta, toimii:

 • Viessmann Kylmäjärjestelmät Oy
 • FCool Oy
 • Suomen Jääkylmä Oy


Kerättyjä tietoja voidaan käsitellä tai ne voidaan siirtää muihin Viessmann-konsernin yrityksiin, mikäli seuraavat ehdot täyttyvät:

 • olet antanut tähän nimenomaisen ja selkeän suostumuksen (esim. kyselylomakkeessa)
 • tämä on tarpeen tiettyä syytä ja Viessmann-konsernin henkilöstöosastoa varten; Viessmann-konsernissa on tehty vastaavat sopimukset tätä tarkoitusta varten
 • tiedot on pseudonymisoitu vastuullisen osapuolen toimesta ja tämä osapuoli takaa, että kyseinen konserniyritys ei pysty poistamaan tietojen salausta
 • tiedot on tallennettu anonyymisti vastuullisen tahon toimesta ja näin tallennetut tiedot eivät kuulu enää GDPR:n piiriin.

Siirto EU- ja ETA-alueen ulkopuolelle

Viessmann-konsernin yritykset käsittelevät/siirtävät antamiasi tietojaEU- ja ETA-alueella sekä kolmansissa maissa (Yhdysvallat mukaan lukien). Kun siirrämme tietojasi EU/ETA-alueen ulkopuolelle varmistamme, että siirto tapahtuu ainoastaan maihin, joiden osalta komissio on päättänyt niillä olevan riittävän tietosuojan tason GDPR 45 artiklan mukaisesti tai tahoille, joilla on käytössä asianmukaiset suojatoimet siten kun ne on kuvattu GDPR:n 46 artiklassa.

Tietosuojaselosteen soveltamisala

Tässä tietosuojaselosteessa on esitetty, miten takaamme tietojen suojauksen, millaisia tietoja mihinkin tarkoitukseen kerätään, miten tietoja käsitellään ja mikä on käsittelyn oikeusperuste. Seloste koskee periaatteessa kaikkia verkkosivustoja ja sovelluksia, joista Viessmann vastaa. Jos Viessmannin verkkosivustot ja sovellukset poikkeavat näistä tietojen käsittelyn periaatteista tai täydentävät niitä omilla lisäyksillään, tästä ilmoitetaan sopivalla tavalla kyseisen verkkosivuston tai sovelluksen yhteydessä. 

Tietosuojaseloste muodostuu viidestä osasta:

 • Ensimmäinen osa (ehdot yrityskäyttäjille) koskee Viessmannin palvelujen yrityskäyttäjiä.
 • Toinen osa (säännökset työnhakijoille) koskee Viessmannin palvelujen yksityisiä käyttäjiä työhakemuksiin liittyen.
 • Kolmas osa (Viessmannin verkkosivustoja ja sovelluksia koskevat yleiset tiedot) koskevat kaikkia Viessmannin palvelujen, verkkosivustojen ja sovellusten käyttäjiä.
 • Neljäs osa (rekisteröityjen oikeuksia koskevat tiedot) koskee kaikki käyttäjiä, joiden tiedot ovat tietosuojalainsäädännön alaisia, mutta jotka eivät ole oikeushenkilöitä

Lisäksi verkkosivustoillamme voi olla linkkejä muiden palveluntarjoajien verkkosivustoille. Tämä tietosuojaseloste ei koske niitä.

I. Ehdot yrityskäyttäjille

Tämä tietosuojaselosteen osa koskee ainoastaan yrityskäyttäjiä, kuten kauppaliikkeitä, teollisia yrityksiä, kuntia, kaupallisia yrityksiä, suunnittelutoimistoja, arkkitehtitoimistoja jne. siltä osin kuin nämä antavat yhteyshenkilöiden henkilötietoja käyttöömme sopimusten solmimista ja toteuttamista varten EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaisesti verkkosivustoillamme ja sovelluksissamme. 

Viessmann kerää ja käsittelee henkilötietoja seuraaviin tarkoituksiin:

 • asiakaskyselyjen välittämiseen
 • kyselyjä tehneiden asiakkaiden välittämiseen
 • näyttämiseen Viessmannin asiantuntijayritysten hakemistoissa (esim. asiantuntijakumppanin verkkohaku osoitteessa www.viessmann.co.uk).

Mikäli olet antanut henkilötietojasi meidän käyttöömme, käytämme niitä ainoastaan kyselyihin vastaamiseen, kanssasi tehtyjen sopimusten käsittelyyn, tekniseen hallinnointiin, sisäänkirjautumistoimiin ja palveluihin, jotka ovat käytettävissä kyseisillä verkkosivustoilla tai sovelluksissa.

Tallennetut henkilötiedot poistetaan, jos peruutat suostumuksesi niiden tallennukseen, jos niitä ei enää tarvita siihen tarkoitukseen, jota varten ne on tallennettu tai jos niiden tallentaminen ei ole jostain muusta syystä sallittua. Ota yhteys osoitteeseen info.fi@viessmann.com. Tällöin tietosi poistetaan, tai jos ne ovat yhä tarpeen varmennusta, laskutusta ja/tai kirjanpitoa varten, ne säilytetään näitä tarkoituksia varten.

Muiden tuotteiden ja palvelujen toimittamisen ja suorittamisen yhteydessä 6 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaisesti käsiteltävien henkilötietojen osalta pätevät vastaavien yleisten myyntiehtojen tietosuojaehdot.

II. Säännökset työnhakijoille

Tämä osa tietosuojasäännöksistä koskee Viessmann-konsernin yritysten työnhakijoita. Ehdot koskevat hakijoita vain silloin, jos nämä ovat hakuprosessin yhteydessä antaneet Viessmannille henkilötietoja, esim. paperihakemuksessa, sähköpostitse, yhteydenottolomakkeissa ja/tai näiden liitteissä tai Viessmannin operoimissa portaaleissa tai kolmansien osapuolten hallinnoimilla sähköisillä työnhakusivustoilla edellytetyn sisällön sekä muiden paikallisten lainsäädännöllisten vaatimusten mukaisesti. 

Käytämme henkilötietojasi ainoastaan hakemuksesi käsittelyyn. Paperisia hakemusasiakirjoja säilytetään ainoastaan rekrytointiprosessin ajan. Tämän jälkeen sertifioitu palveluntarjoaja hävittää paperit tietosuojalakien mukaisesti. 

Hakijan henkilötiedot poistetaan automaattisesti aikaisintaan neljän kuukauden mutta viimeistään kuuden kuukauden kuluttua siitä, kun hakijalle on ilmoitettu, ettei häntä ole valittu kyseiseen työtehtävään eikä mitään tietojen poistoa estäviä lainsäädännöllisiä vaatimuksia ole. 

Jos lähetät meille hakemusasiakirjoja paperimuodossa tai sähköisessä muodossa viittaamatta työpaikkailmoitukseen, tietojesi käsittelyyn antamasi suostumus pysyy tallennettuna järjestelmäämme muita tulevia työpaikkailmoituksia varten.

III. Viessmannin verkkosivustoja ja sovelluksia koskevia muita yleisiä tietoja ja säännöksiä

Nämä ehdot ovat voimassa Viessmannin verkkosivustojen ja sovellusten yksityiskäyttäjiä ja yrityskäyttäjiä koskevien ehtojen lisäksi. 

Tietojen käsittely verkkosivustoamme ja sovelluksiamme käytettäessä

Viessmann kerää ja tallentaa automaattisesti tietoja palvelimellaan oleviin lokitiedostoihin, jotka käyttämäsi selain tai sovellus välittää meille. Viessmann ei pysty kohdentamaan näitä tietoja tiettyihin henkilöihin. Näitä tietoja ei yhdistetä muihin tietolähteisiin. Tällaisia tietoja ovat:

 • Selaimen tyyppi/versio
 • Käytetty käyttöjärjestelmä
 • Lähettäjän URL-osoite (aiemmin vierailtu sivusto)
 • Tietokoneen isäntänimi (IP-osoitteet v4 ja v6)
 • Palvelinpyynnön aika

IP-osoite on tietokoneesi globaalisti pätevä tunniste Internet-palveluntarjoajasi allokointihetkellä, ja se koostuu tavallisimmassa muodossaan (IPv4) neljästä toisistaan pisteillä erotetusta numerojaksosta. Yksityisenä käyttäjänä et useimmiten käytä kiinteää IP-osoitetta, sillä palveluntarjoajasi määrittää osoitteen sinulle vain väliaikaisesti (ns. dynaaminen IP-osoite). Pysyvästi määritettyjen IP-osoitteiden (ns. staattisten IP-osoitteiden) yhteydessä selkeä käyttäjätietojen määrittäminen tämän toiminnon avulla on teknisesti helppoa.

Käsittelemme mainittuja tietoja seuraavista syistä:

 • varmistaaksemme sujuvan yhteyden verkkosivustolle
 • varmistaaksemme edellä mainitun verkkosivuston mukavan käytön
 • arvioidaksemme järjestelmän turvallisuutta ja stabiiliutta
 • muita hallinnollisia ja tilastollisia syitä varten.

Palvelimen lokitiedostojen henkilötietoja käsitellään EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohdan mukaan. Kyseisessä kohdassa sallitaan henkilötietojen käsittely kyseisen henkilön ”oikeutetun edun” mukaisesti, edellyttäen että perusoikeudet, vapaudet tai edut eivät ole esteenä. Oikeutettu etumme on helpompi hallinnointi ja mahdollisuus havaita ja jäljittää tietojärjestelmiin murtautumista. Voit vastustaa tietojenkäsittelyä milloin tahansa, jos kyseisessä tilanteessa on syitä, jotka ovat ristiriidassa tietojenkäsittelyn kanssa. Sinun tarvitsee vain lähettää sähköpostia tietosuojavastaavalle. Oikeutettu etumme tietojenkeräykseen perustuu edellä määritettyihin syihin. Emme käytä missään olosuhteissa keräämiämme tietoja tehdäksemme päätelmiä sinustahenkilökohtaisesti.

Palvelimen lokitiedostot, joissa edellä mainitut tiedot ovat, poistetaan automaattisesti 30 päivän kuluttua, tai mikäli niitä käytetään tilastollisiin tarkoituksiin, ne anonymisoidaan. Pidätämme oikeuden säilyttää palvelinlokitiedostoja pidempään, jos on olemassa seikkoja, joiden perusteella on syytä epäillä luvatonta käyttöä (esim. tietomurtoyritys tai hajautettu palvelunestohyökkäys).

Linkitys ulkoisille verkkosivustoille

Tämä tietosuojaseloste koskee ainoastaan Viessmannin verkkosivustoja ja sovelluksia. Nämä voivat sisältää linkkejä kolmansien osapuolen verkkosivustoille. Tämä tietosuojalauseke ei koske näitä sivustoja. Jos poistut Viessmannin verkkosivustoilta ja sovelluksista vieraillaksesi kolmannen osapuolen verkkosivustoilla ja sovelluksissa, suosittelemme lukemaan huolellisesti kyseisen palveluntarjoajan tietosuojalausekkeen.

Tietoja evästeistä ja analysointityökalujen käytöstä

Henkilötietojen käsittely evästeiden ja analysointityökalujen (Google Analytics ja Google Tag Manager, Google Adwords Conversion Tracking, Third-Party-Cookies, Re-Targeting-Technologies, Google Remarketing, Facebook Remarketing ja Inspectlet) avulla perustuu EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohtaan. Kyseisessä kohdassa sallitaan henkilötietojen käsittely kyseisen henkilön ”oikeutetun edun” mukaisesti, edellyttäen että perusoikeudet, vapaudet tai edut eivät ole esteenä. Oikeutettu etumme on analysoida verkkosivustomme käyttöä.

Google AdWordsin suorittama henkilötietojen käsittely perustuu EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohtaan. Kyseisessä kohdassa sallitaan henkilötietojen käsittely kyseisen henkilön ”oikeutetun edun” mukaisesti, edellyttäen että perusoikeudet, vapaudet tai edut eivät ole esteenä. Oikeutettu etumme on kohdennetun mainonnan ja mainonnan tehokkuuden (esim. montako mainosbannerin napsautusta on johtanut ostoon verkkosivustoltamme) tilastollisen analysoinnin personoitu näyttö.

Viessmann käyttää useissa paikoissa verkkosivustoillaan ja sovelluksissaan niin sanottuja evästeitä. Ne auttavat tekemään verkkosivustostamme helppokäyttöisemmän, tehokkaamman ja turvallisemman. Evästeet ovat selaimen tietokoneellesi tallentamia pieniä tekstitiedostoja. Useimmat käyttämämme evästeet ovat niin sanottuja istuntoevästeitä. Ne poistetaan automaattisesti vierailusi päättyessä. Evästeet eivät aiheuta tietokoneellesi haittaa eivätkä sisällä viruksia.

Viessmann käyttää tähän tarkoitukseen myös analysointityökaluja, kuten Web Trends tai Google Tag Manager (Firebase). Annetut ja käytetyt tiedot kerätään ja tallennetaan täysin anonyymisti. Tietoja voidaan säilyttää myös EU- j.a ETA-alueen ulkopuolella.

Kun analysointityökaluja ja seurantateknologioita otetaan käyttöön ja käytetään, anonymisoimme tiedot mahdollisimman nopeasti joko palveluntarjoajan toimesta asianmukaisten sopimusten mukaisesti tai ensimmäisen käyttökertamme yhteydessä, jolloin oikeuttasi tietoihin ei voida käyttää kaikissa jäljempänä mainituissa teknologioissa.

Kolmannen osapuolen evästeet

Viessmann hyödyntää useita mainontakumppaneita, jotka auttavat tekemään verkkotarjouksista ja -sivustoista houkuttelevampia. Tästä syystä myös kumppaniyritysten evästeitä tallennetaan kiintolevyllesi käydessäsi verkkosivustoillamme. Nämä ovat väliaikaisia/pysyviä evästeitä, jotka poistetaan automaattisesti tietyn ajan kuluttua Nämä väliaikaiset tai pysyvät evästeet (kesto 14 päivästä 10 vuoteen) tallennetaan kiintolevyllesi, ja ne poistuvat itsestään määritetyn ajan kuluttua. Kumppaniyritystemme evästeet sisältävät ainoastaan pseudonymisoituja, tavallisesti myös anonyymejä tietoja. Näihin sisältyvät muun muassa tiedot siitä, mitä tuotteita olet katsellut, oletko ostanut jotain, mitä tuotteita olet hakenut jne.

Jotkin mainontakumppaneistamme keräävät esimerkiksi tietoja sivuista, joilla olet käynyt aiemmin tai tuotteista, joista olet ollut kiinnostunut voidakseen näyttää sinulle mielenkiintosi kohteita parhaiten vastaavia mainoksia. Näitä pseydonyymejä tietoja ei koskaan yhdistetä henkilötietoihisi. Niiden tarkoituksena on ainoastaan auttaa mainontakumppaneitamme kohdistamaan sinulle mainontaa, joka voisi oikeasti kiinnostaa sinua.

Uudelleenkohdistusteknologiat

Verkkosivustoillamme käytetään ns. uudelleenkohdistusteknologioita. Käytämme näitä teknologioita tehdäksemme verkkosivustostamme mielenkiintoisemman sinulle. Tämän teknologian avulla voidaan kohdistaa tuotteistamme jo kiinnostuneille internetin käyttäjille mainontaa kumppaniemme verkkosivustoilla. Olemme vakuuttuneita, että personoitu, mielenkiinnon kohteita vastaava mainonta on yleisesti ottaen kiinnostavampaa internetin käyttäjälle kuin mainonta ilman henkilökohtaista lähtökohtaa. Tällaisen mainosmateriaalin lisääminen kumppaniemme sivuille perustuu evästeteknologiaan ja käyttäjän aiemman käyttäytymisen analysointiin. Tämä mainontamuoto on täysin pseudonyymi. Mitään käyttäjäprofiileja ei yhdistetä henkilötietoihin.

Käyttämällä sivustoamme hyväksyt niin sanottujen evästeiden käytön ja niiden avulla tehtävän käyttäjätietojen keräämisen, tallennuksen ja käytön. Lisäksi tietosi tallennetaan evästeisiin selainistunnon päätyttyä, jolloin ne voidaan hakea uudelleen esimerkiksi vieraillessasi seuraavan kerran verkkosivustolla. Voit peruuttaa antamasi suostumuksen estämällä selainasetuksistasi evästeiden käytön jatkossa.

IV. Tietoja rekisteröityjen oikeuksista

Tässä tietosuojaselosteen osassa annetaan lisätietoja siitä, miten voit käyttää oikeuksiasi rekisteröitynä suhteessa Viessmanniin.

Identiteettisi

Täyttääkseen GDPR:n mukaiset oikeudet Viessmann voi joutua pyytämään lisätietoja identiteetistäsi liittyen henkilötietojen keräämiseen sopimussuhteen perusteella joko satunnaisesti tai oikeutetun epäilyn yhteydessä. Tämä pätee erityisesti silloin, jos tietopyyntö on käytettävissä sähköisessä muodossa, mutta lähettäjän tiedot eivät paljasta kyseisen luonnollisen henkilön identiteettiä.

Sinulla on oikeus

 • pyytää tietoja käsittelemistämme henkilötiedoistasi EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 15 artiklan mukaisesti. Erityisesti voit pyytää tietoja käsittelytarkoituksesta, henkilötietoryhmästä sekä niiden vastaanottajien ryhmistä, joille tietosi on luovutettu tai tarkoitus luovuttaa, suunnitellusta säilytysajasta, oikeudesta oikaisuun, poistoon, käsittelyn rajoittamiseen tai vastustamiseen, valitusoikeudesta, tietojen alkuperästä, jos tiedot eivät ole meidän keräämiämme sekä automaattisesti päätöksenteosta profilointi mukaan lukien ja tarvittaessa olennaisia tietoja yksityiskohdista. 
 • pyytää välittömästi tallentamiemme virheellisten tai puutteellisten henkilötietojesi korjaamista EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 16 artiklan mukaisesti
 • pyytää tallentamiemme henkilötietojesi poistamista EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 17 artiklan mukaisesti, ellei käsittely ole tarpeen sananvapauden ja tiedonvälityksen vapauden toteuttamiseksi, laillisen velvoitteen täyttämiseksi, yleisen edun edellyttämistä syistä tai oikeudellisen vaateen perustelemiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi
 • rajoittaa henkilötietojesi käsittelyä EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 18 artiklan mukaisesti, jos kiistät tietojen paikkansapitävyyden, jos käsittely on lainvastaista mutta kieltäydyt poistamasta tietoja emmekä enää tarvitse niitä, mutta jos tarvitset niitä oikeudellisten vaateiden yhteydessä perusteluun, esittämiseen tai puolustautumiseen tai jos olet tehnyt valituksen käsittelystä EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 21 artiklan mukaisesti
 • saada EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 20 artiklan mukaisesti meille antamasi henkilötiedot jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa, ja oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle.


Ota yhteys meihin näiden oikeuksien käyttämistä varten osoitteessa:

Viessmann Kylmäjärjestelmät Oy
Ratsumestarinkatu 6
06100 Porvoo 
Puhelin: +358 19 537 8000 
Sähköposti: info.fi@viessmann.com

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 7 artiklan 3 kohdan mukaisesti voit milloin tahansa peruuttaa meille antamasi suostumuksen, minkä jälkeen emme saa enää jatkaa tietojen käsittelyä tämän suostumuksen perusteella. Voit peruuttaa suostumuksesi lähettämällä sähköpostin osoitteeseen info.fi@viessmann.com tai tietosuoja@om.fi

Valitus valvontaviranomaiselle EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 77 artiklan mukaisesti. Voit ottaa yhteyttä tavallisen kotipaikkasi valvontaviranomaiseen tai yrityksemme pääkonttoriin.

Tietosuojavaltuutetun toimisto

Lintulahdenkuja 4, 00530 Helsinki, Finland
PL 800, 00531 Helsinki, Finland
Puhelin: 029 56 66700
Sähköposti: tietosuoja@om.fi

Lisätietoja – yhteystiedot

Luottamuksesi on meille tärkeää. Tästä syystä olemme aina käytettävissä henkilötietojen käsittelyä koskevia kysymyksiäsi varten. Jos sinulla on kysymyksiä, joihin et saanut vastausta tästä tietosuojaselosteesta tai jos haluat lisätietoja jostain kohdasta, ota meihin yhteys:

Viessmann Kylmäjärjestelmät Oy
Ratsumestarinkatu 6
06100 Porvoo 
Puhelin: +358 19 537 8000 
Sähköposti: info.fi@viessmann.com

Turvallisuustiedot

Pyrimme säilyttämään henkilötietojasi huolellisesti ja varmistamaan teknisin ja organisatorisin keinoin, että kolmannet osapuolet eivät pääse niihin käsiksi. Sähköpostiviestinnässä täydellistä tietojen turvallisuutta ei voida taata, joten suosittelemme lähettämään luottamukselliset tiedot postitse.

Tietosuojaselosteen muutokset

Tämä tietosuojaseloste on tällä hetkellä voimassa ja päivitetty syyskuussa 2023.

Verkkosivustomme ja palvelujemme jatkuvan kehittämisen vuoksi taikka lakisääteisten tai viranomaisvaatimusten muutosten johdosta voi tulla tarpeelliseksi täydentää tätä tietosuojaselostetta. Voit milloin tahansa hakea ja tulostaa voimassa olevan tietosuojalausekkeen verkkosivustoltamme.